Assemblyman Karim Camara Sponsors Senior Benefits Awareness Day

Assemblyman Camara sponsors Senior Benefits Awareness Day at St. Gabrielís Senior Center.